IMG-20210202-WA0009.jpg

ISTAPPFJERNING

Istapper kan dannes ila få timer og rask respons er viktig for å unngå skader på mennesker og materiell.

Vi kan skreddersy løsninger med fastpriser for dine bygg som garanterer deg hyppig kontroll og 12 timer utrykning og trygg fjerning. Med egne lifter har vi alltid lifter som er tilgjengelig når behovet melder seg. Våre gutter har alle sertifikater og er kurset i å sikre området og fjerne farlig snø og is på en trygg og sikker måte. Ta kontakt for gratis befaring og pristilbud!

Dette må du vite om istappfjerning i bygget ditt

Hengende istapper fra møner og tak er noe gårdeiere bør ta på største alvor. Dersom disse ikke fjernes raskt, risikerer du i beste fall bøter. I verste fall kan du bli stilt strafferettslig ansvarlig for skader på personer og ting. Gjennomfør nødvendige tiltak, slik at det blir trygt å ferdes rundt bygget ditt hele vinteren. 


Fjerning av istapper

Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperaturer. Når været veksler mellom varmt og kaldt på vinterstid øker derfor faren for istapper og takras. 

Is og snø må fjernes fra tak så fort som mulig slik at det ikke raser ned og skader mennesker, dyr eller gjenstander som befinner seg i nærheten av bygningen. For å få fjernet is og snø på høye bygg, må du som regel ty til lift eller industriklatrer. Det er viktig at dette arbeidet utføres på en sikker måte. 

Sett opp varselskilt

Sett opp varselskilt eller skilt så fort faren for ras er til stede. Skilt vil gjøre folk oppmerksomme på faren som er forbundet med å bevege seg i området. 


Husk at varselskilt skal fjernes senest en uke etter at de har blitt satt opp. Dette er nedfelt i politivedtektene i de fleste kommuner, og skal forhindre at huseiere bruker avvisere som en hvilepute, i stedet for å fjerne faremomentene. 

Vær påpasselig med å dokumentere tiltak for sikring og rydding av is og snø. Da har du noe å vise til dersom skader oppstår på et område du er ansvarlig for. De som har avtale med Neas sikrer seg skilting god dokumentasjon med bilder.

Forebyggende tiltak mot ras og istapper

For å forbygge dannelse av is kan det være lurt å sjekke tilstanden på fasade og tak på bygget ditt jevnlig. Da vil du oppdage skader som bør utbedres med tanke på frostsikring. 

Istapper kan være et tegn på at isolasjon eller utluftning i bygget ditt er for dårlig, et vanlig problem i gamle bygårder. Varme trekker opp gjennom takkonstruksjonen og smelter snøen. Hvis dette er tilfellet, bør du vurdere etterisolering. 

Med varmekabler i tak, takrenner og nedløpsrør reduseres risikoen for dannelse av istapper betraktelig. Dette kan være et effektivt tiltak for å unngå farlige situasjoner. I tillegg kan kablene hindre omfattende materielle skader som følge av store snøfall. 

Sett deg inn i lover og bestemmelser

Ifølge plan- og bygningsloven er det gårdeiers ansvar å sørge for at ferdsel i og rundt bygget er trygt. Gårdeier plikter å holde eiendommen i en slik stand at skade på person eller eiendom unngås. Ifølge advokat Ingrid Therese Hopsø følger dette ansvaret både av privatrettslige og offentligrettslige regler. 

I tillegg har kommunene med hjemmel i politilovens §14 mulighet til å gi egne vedtekter, såkalte politivedtekter, som omhandler sikring og regulere hus. Dersom du som gårdeier ikke fjerner snø og is i henhold til det som er bestemt i politivedtektene, kan du bli bøtelagt. I Oslo, for eksempel, har bystyret vedtatt å øke gebyret for ikke å fjerne snø og is til 5000 kroner per dag. 

Dette er imidlertid småpenger i forhold til det erstatningsansvaret gårdeier kan bli pålagt for økonomisk tap ved person- eller tingskade som følge av takras. Gårdeier kan i tillegg bli holdt strafferettslig ansvarlig for skader som skyldes mangel på vedlikehold. 

Når flere kilo tunge isklumper faller 10-15 meter før de treffer bakken, utgjør de en alvorlig fare for forbipasserende. I 2010 fikk en fotgjenger i Oslo invalidiserende skader som følge av et takras. Borgarting lagmannsrett mente dette skjedde på grunn av unnlatt snørydding. Både eier og driftsansvarlig i gårdselskapet ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og gårdeierselskapet bli ilagt en bot på 1 500 000 kroner. 


La profesjonelle gjøre jobben

Som gårdeier kan det være vanskelig og tidkrevende å passe på at fasaden til enhver tid er sikret mot både snøras og istapper som faller fra taket. Derfor vil det for mange være aktuelt å sette ut denne type tjenester til profesjonelle aktører.

Kontakt oss på tlf 40 00 67 80